መልእኽቲ ህዝባዊ ግንባር ብምኽንያት መበል ፶፭(55) ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ

ታሪኽ – ሎሚ መበል 55 ዝኽሪ ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ባሕቲ መስከረም 1961፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ 40ታትን 50ታትን ንመሰል ውሳነኡ ዘካየዶ ሕጋዊ፡ ሰላማዊን ፖለቲካዊን ቃልሲ ጸማም እዝኒ ምስ ተዋህቦ፡ መሰል ርእሰ ውሳነኡ ብገዛእ ቅልጽሙ ኬረጋግጽ፡ ንነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎ ዝነቐለላ ዕለት እያ። ባሕቲ መስከረም፡ ቀዳሞት ኤርትራውያን ተጋደልቲ፡ ሰንደቕ ሃገራዊ ቃልሲ ብምልዓል፡ ሕድገት ዘየፍቅድ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝፍለጡላ ዕለት ኣኳ እንተኾነት፡ ከም ዝኾነ ታሪኻዊ መስርሕ፡ እቲ ቃልሲ፡ ካብ ፈለማ፡ ዓወት ዘጓናጽፍ ብቕዓት ኣማሊኡ ኣይነቐለን። በዚ ምኽንያት ሃገራዊ ቃልሲ ኬዐውት ዝኽእል ብቑዕ ውድብ ንምፍጣር፡ ብርሱን ውሽጣዊ ቃልሲ ክሓልፍ ግድን’ዩ ነይሩ።

1 September - Eritrean Bahti Meskerem

በዚ ውሽጣዊ ቃልሲ’ዚ ዝተፈጥረ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ከኣ፡ ነቲ ቓልሲ ቅኑዕ መኣዝን ብምትሓዝ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘስመረን ሓድነቱ ዘትረረን ሰፊሕ ናይ ቃልሲ ባይታ ብምፍጣር፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ዓለምና ክኸውን በቒዑ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ህዝባዊ ግንባር ተጠርኒፉ ኣብ ዘካየዶ ነዊሕ ቃልሲ፡ ስነ-ሓሳብ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰረቶም፡ ሓበን ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ሰውራዊ መትከላትን ክብርታትን ኪኹስኰስ ክኢሉ እዩ።

ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ፡ ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ቀቢላ፡ ቋንቋ፡ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ፡ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ፡ ዝኣምንሉ፡ ዝምርሕሉ፡ ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትከላት ብምምዕባል፡ ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛእ ሰብኣዊ ዓቕሉ ልዑል ምትእምማን ዘለዎ፡ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ-ኣእምሮ ክፈጥር በቒዑ እዩ። ነቲ ዓለም ዘይከኣል ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ሓያላን ከምዝከኣል ዝገበረ ከኣ፡ ብቐንዱ ሓይሊ ኣጽዋር ኣይኮነ ሓይሊ ገንዘብ፡ እዚ ክብርታት እዚ እዩ።

እዚ ክብርታት’ዚ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ናጽነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ፡ ድሕሪ ናጽነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ሰጊሩ፡ ንህንጸት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኮይንዎ ኣሎ። ኣብ ዓሚቚ ትንታነ ከይኣተና፡ ኣብዚ ብግጭትን ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ምስልና ምስሊ ኤርትራውያን እንታይ ይመስል? እንተድኣ ኢልና፡ ሓድጊ ሓርነታዊ ቃልስና ክሳብ ክንደይ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ጎሊሑ ክረኣየና ይኽእል እዩ።

ሳላ እዚ ጸጋ’ዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ውሽጣዊ ሰላሙ፡ ርግኣቱን ሃገራዊ ውህደትን ኣውሒሱ፡ ብስኒት ምሉእ ዓቕሙ ኣብ ልምዓት ኣቕኒዑ፡ ሃገሩ ኣብ ምህናጽ ይርከብ ኣሎ። የግዳስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጣዊ ሰላሙን ጸጥታኡን ብብቕዓት ከውሕስ እንተኸኣለ እውን ዞባዊ ኲነታት ብቐጥታ ክጸልዎ ግድን’ዩ። ከም ኣካል ፖለቲካዊ ጸገማት ዞባናን ግጉይ ፖሊስታት ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምናን፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ብግዳም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍተን ዝጸንሐ ወተሃደራዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ጸጥታውን ቊጠባውን ተጻብኦታትን ሽርሕታትን፡ ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን። ህዝቢ ኤርትራ ግን ሳላ’ቲ ጥምረቱን ንቕሓቱን፡ ንኹሉ ብግዳም ዝተኣልመ ውዲታትን ሽርሕታትን እናበርዓኖ ክመጽእ ጸኒሑ’ሎ። ካብዚ ዝሓለፍናዮ መስርሕ ከም እንግንዘቦ እምበኣር ውሕስነት ህላወ፡ ቀጻልነትን ምዕባለን ሓደ ሕብረተ- ሰብ ብቐንዱ ሃገራዊ ጥምረት፡ ፖለቲካዊ ብቕዓትን ንቕሓትን እዩ። ዕዉት ህዝቢ፡ እቲ ስሙርን ብሉጽ ሃገራዊ ክብርታት ዝውንን፡ ልዑል ፖለቲካዊ ብቕዓት ዘለዎ ህዝቢ እዩ።

ትውፊት ሓርነታዊ ቃልስናን ናይ ሕድሪ ናጽነት ታሪኽናን፡ ናይዚ ሓቂ’ዚ ግሉሕ ምስክር እዩ። ከመይሲ ሳላ ውሽጣዊ ጥምረትናን ሓያል ውዳበናን ኢና፡ ናብ ዘይጸዓድ ሓይሊ ተቐይድና፡ ንኹሉ ዘይከኣል ዝመስል ምረትን መስገደልን ሰጊርና ዝተፈላለየ ሽርሕታት መኪትና ህላወናን ቀጻልነታናን፡ ሰላምናን ጸጥታናን ከነውሕስ በቒዕና ዘለና። ብኣንጻር እዚ ዝተጠቕሰ ንሓይሊን ብቕዓትን ሃገር ዝውስን ረቛሒ፡ ሰንኮፍ ሃገራዊ ጥምረትን ድኹም ፖለቲካዊ ብቕዓትን እቶም ቀንዲ ጠንቂ ውድቀት ሕብረተሰባት ምዃኖም ታሪኽ ዓለምና ዝምስክሮን፡ ህልዊ ኲነታት ዞባናን ዓለምናን ደጊሙ ዘረጋግጾን ዘሎ ሓቂ እዩ። ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ባሕቲ መስከረም እምበኣር፡ እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝዀስኰስናዮ ምስጢር ሓይልና፡ ብቕዓትና፡ ጥምረትና ዜሐብን ሃገራዊ ታሪኽናን ቅያታትናን ዝኾነ ባህሊን ክብርታትን ብቐጻልነት ንምዕቃቡ፡ ንምድልዳሉን ምምዕባሉን ቃልስና ከነሐድስ ይግባእ። ዓወት ነቲ ዘይከኣል ዘኽኣለ ስሙርን ንቑሕን ህዝቢ ኤርትራ!

ስዉኣትና ብጽንዓትና ይደበሱ!

ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን

Source: ሓዳስ ኤርትራ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close