መበል ፲፮-16 ውድድር ሻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም

ቅድሚ ኽልተ ዓመት ኣብ በይጂን – ቻይና ዝተኣንገደ ውድድር ሻምፕዮን ዓለም፡ ፍጻመታቱ ሰኒዱ፡ ሓድሽ ቅያ ንምምዝጋብ ኣንፈቱ ናብ ከተማ ለንደን ብምቕናዕ መጋረጃኡ ክቕንጥጥ ድሮ ብኣጻብዕቲ ዝቑጸራ መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ፣ ንነገድቲ ናይቲ ንመበል 16 ግዚኡ ዝእንገድ ውድድር ባባ ኣርሕያ እትርከብ ከተማ ለንደን፡ ምድላዋታ ከምዘጻፈፈትን ድሮ እውን ኣጋይሻ ክትቅበል ምጅማራን ትገልጽ፣

ኣብዚ ካብ 4 ክሳብ 13 ነሓሰ ኣብ ለንደን ዝካየድ ውድድር፡ ኤርትራ ኣብ ኣርባዕተ ዓውድታት (3000 ሜተር ስቴፕል ቸይስ፡ 5,000 ሜተር፡ 10,000 ሜተር ጉያ ከምኡ እውን ማራቶን) ክትሳተፍ እያ – ድሮ እውን ምድላዋታ ኣጻፊፋ ምህላዋ ይሕበር፣

እዛ ብኣሰልጠንቲ ዳንኤል ወልደየሱስን ኢሳያስ ኣሰፋውን እትእለ ጋንታ፡ ኣብ ውድድር 5000 ሜተር ንዓወት ሃብተን ኣሮን ክፍለን፥ ኣብ 10,000 ሜተር ንንጉሰ ኣምለሶም፡ ኣሮን ክፍለን ህዝቅኤል ተወልደን፥ ኣብ ማራቶን ንዮውሃንስ ገብረገግሽ፡ ክብሮም ገብረእግዚኣብሄርን ኣማኑኤል መሰልን ከምኡ ድማ ኣብ ውድድር 3,000 ሜተር ስቴፕል ቸይስ ንየማነ ሃይለስላሴ ከተኽትት እያ፣

ኣብ ውድድር ማራቶን ዓለም 2015 ተዓዋቲ ወርቂ መዳልያ ዝኾነ ግርማይ ገብረስላሰ ብሰንኪ ኣብ እግሩ ዝገጠሞ ናይ መላግቦ ማህሰይቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዘይምስላፉ እቲ ካልእ ኣርእስቲ ናይዚ ውድድር’ዚ እዩ፣

እዚ ንሓያለ ሳምንቲ ክሳብ ሆላንድ ብምኻድ ሕክምናዊ ክንክን ክካየደሉ ዝጸንሐ ኣትለት፡ ነቲ ገና ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ክብረወሰን ንዝጨበጠሉ ውድድር ዳግማይ ክብሩ ክዕቅበሉ ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ከምዘሕዘኖ እዩ ገሊጹ፣ ይኹን እምበር፡ ግርማይ፡ እታ ንኣማኑኤል፡ ክብሮምን ዮሃንስን ዝሓዘት ጉጅለ ማራቶን ሰናፍ ከምዘይኮነትን ኣዝያ ተወዳዳሪት ምዃናን ካብ ምግላጽ ግና ዓዲ ኣይወዓለን፣

ኣብ በይጂን ምስ ግርማይ ዝተሳተፈን ታሽዓይ ደረጃ ዝሓዘን ኣማኑኤል መሰል፡ ኣብ ናይ ማራቶን ጉዕዞኡ 2 ሰዓትን 08 ደቒቕን ዘመዝገቦ ግዜ እቲ ዝበለጸ እዩ፣ እዚ ኣትለት ምኩር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ውድድራት ዝደለቦ ተሞክሮ እውን ንብጾቱ ኣብ ምምእዛን ዕዙዝ ተራ ከምዝጻወት እዩ ኣሰልጣኒ ኣሳያስ ኣሰፋው ዘረድእ፣

ክብሮምን ዮውሃንስን እውን ዋላ’ኳ ኣብ ውድድር ኣትለቲክስ ሻምፕዮን ዓለም ንፈለማ ግዚኦም እንተተሳተፉ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ማራቶን ናይዛ ፕላኔት ብምውድዳሮም ዝነኣድ ብቕዓት ከንጸባርቑ ከምዝኽእሉ ይትንተን፣ ክብሮም ዛጊት ካብ ዘካየዶም ውድድራት ማራቶን ብ2 ሰዓትን 9 ደቒቕን ዝፈጸማ ውድድር እታ ዝበለጸት ናይ ውልቁ ግዜ ዘመዝገበላ ኮይና ተሰኒዳትሉ ኣላ፣

ዮውሃንስ ድማ ብ2 ሰዓትን 08 ደቒቕ ን42 ኪሎሜተር ዝጎየየሉ እቲ ዝበለጸ ግዚኡ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ያፍ የነጽር፣ ሓያለ ተንተንቲ፡ እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ማራቶን፡ ዋላ’ኳ ግርማይ ኣብ ዝቦኾረሉ ይካየድ እንተሎ ሓያል ተወዳዳርነት ከምዝረኣዮ ግና ብዘይጥርጥር ይገልጹ፣

ኣብዚ ውድድር፡ ኬንያውያን ዳኒኤል ዋንጅሩ፡ ጀፈሪ ኪሩይን ጊደዎን ኪፕኬተርን፥ ኡጋንዳዊ ስቴቨን ኪፕሮቲች ከምኡ ድማ ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላን ኣብ ውድድር ማራቶን ብዘመዝገብዎ ግዜ እቶም ተጠመትቲ ምዃኖም ይንገር፣

ካብ 1997 ኣትሒዛ ካብ ውድድር ሻምፕዮን ዓለም ዘይቦኾረት ኤርትራ፡ ኣብ ውድድር 10,000 ሜተር እውን ብመገዲ ዘርእሰናይ ታደሰ ዝረኸበታ ብሩር መዳልያ ተጠቃሲት እያ፣

እቲ ኣብ 2003 ኣብ ሴንትደኒስ – ፈረንሳ ኣብ ዝተኣንገደ ውድድር ኣብ 5000 ሜተር ጉያ ብምስታፍ ንመጀመርታ ግዚኡ ኣብ ውድድር ሻምፕዮን ዓለም እግሩ ዘንበረ ኣትለት፡ ኣብ 2009 ኣብ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር እዩ ነቲ ተጠቃሲ ዝኾነ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ፣

ምስ ሓዉ ኪዳነ ታደሰን ተኽለማርያም መድህንን ኣብ ውድድር 10,000 ሜተር – ሻምፕዮን ዓለም በርሊን 2009 ዝተሳተፈ ዘርእሰናይ፡ ብ26 ደቒቕን 50 ካልኢትን እዩ ነቲ ርሕቀት ብምሽፋን ተዓዋቲ ብሩር መዳልያ ክኸውን ዝኸኣለ፣ ኣብዚ ናይ ለንደን ውድድር፡ ኣብ ጎድኒ ዓወት ሃብተ ኣብ ውድድር 5000 ሜተር ዝሳተፍ ኣሮን ክፍለ፡ ኣብ ውድድር 10,000 ሜተር እውን ምስ ምኩር ኣትለት ንጉሰ ኣምለሶምን ህዝቅኤል ተወልደን ክሳተፍ እዩ፣

ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ትራክ ውድድር፡ ኣሮን ን10 ኪሎሜተር ብ27 ደቒቕን 26 ካልኢትን ብምፍጻም ዝበለጸ ግዚኡ ከመዝግብ እንከሎ፡ ንጉሰ ኣምለሶም ከኣ 27፡28፥ ህዝቅኤል ተወልደ 27፡30 ዘመዝገብዎ ግዜ እቲ ዝበለጸ ናይ ውልቆም ሰዓት ናይዚ ርሕቀት እዩ፣ ኣብ ውድድር 10,000 ሜተር፡ ከም ኣሮን ኣብ ውድድር 5,000 ዝሳተፍ ብሪጣንያዊ መሓመድ ፋራሕ ኣብዚ ርሕቀት’ዚ ተጠማቲ ኣትለት እዩ፣ ብዘይካ፡ ነዚ ርሕቀት’ዚ ብተደጋጋሚ ብምዕዋቱ ስሙ ክኹልዕ ዝኸኣለ ፋራሕ፡ ኢትዮጵያዊ ኣባዲ ሃዲስን ኬንያዊ ጀፈሪ ኪፕሳንግ ካማውሮን እውን እቶም ኣተኩሮ ስሒቦም ዝርከቡ ኣትለታት እዮም፣

ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክ ንመጀመርታ ግዚኡ ንኤርትራ ኣብ ውድድር ስቴፕል ቸይስ ዘጸውዐ የማነ ሃይለስላሰ፡ ሕጂ እውን ንኤርትራ ኣብ ውድድር ሻምፕዮን ዓለም ናይዚ ርሕቀት’ዚ ንመጀመርታ ግዚኡ ከጸውዓ እዩ፣ ኣብዚ ርሕቀት’ዚ የማነ ዘመዝገቦ 8 ደቒቕን 11 ካልኢትን እቲ ዝበለጸ ናይ ውልቁ ሰዓት ኣብዚ ናይ ስቴፕል ቸይስ 3000 ሜተር ጉዕዞኡ ኮይኑ ተመጊቡሉ ኣሎ፣

ብሓፈሻ ኣብዚ ውድድር’ዚ ካብ 205 ሃገራት ዝተዋጽኡ 2034 ኣትለታት ብኽልቲኡ ጾታታት ኣብ ዝሳተፉሉ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር፡ ኤርትራ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ክትሳተፍ ኣይከኣለትን፣ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር፡ ነብያት ሃብተማርያም ኣብ ውድድር ማራቶን ምስታፋ ይዝከር፣ ኣህጉራዊ ማሕበር ኣትለቲክ (ያፍ)፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሻምፕዮን ዓለም ካብ ከም ቶዮታ፡ ቲዲከይን ካልኦትን ናይ ምውዕዋዕ መሻርኽቱ ንዝረኸቦ 7 ሚልዮን ዶላር ንሽልማት ከምዘመቓርሕ ኣፍሊጡ ኣሎ፣

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close