መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማ ካይዘርስ-ላውተርን ጀርመን ብመንእሰያት ህግደፍ ተባዒሉ

ማሕበራዊ ዜና፥ ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ስርሒት ፈንቅል፡ “ፈንቅል ንልምዓት“ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ብ15 ለካቲት ኣብ ከተማ ካይዘርስ-ላውተርን (Kaiserslautern, German) ጀርመን ብመንእሰያት ህግደፍ YPFDJ ዝተዳለወ: ብሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ካይዘርስ-ላውተርን ዝተማእከለ: ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተጸምቢሉ።


መደብ በዓል ስርሒት ፈንቅል ድማ ኣካየድቲ ኣካል መንእሰያት ህግደፍ ካዘርስላውተርን ኣ/ወንበር መንእሰይ በረኸት ተኽለ፡ ጽሓፊ መንእሰይ ሮቤል ብርሃነን ተሓዝ ገንዘብ መንእሰይ ሄርሞን ኣብርሃምን ብሓባር ብዝኽረ ሰማእታት ብድሕሪ ምኽፋት ኣቦ መንበር መ/ህግደፍ ከተማ ካይዘርስላውተር መንእሰይ በረኸት ተኽለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ስርሒት ፈንቅል ኣብ 1990 በሪ ናጽነት ዝፈለመት ኮይና ኣብ 1991 ከኣ መሉእ ኤርትራ ናጽነቱ ወጺኡ። ኣብ 1998 ብዝተወለዓ ኲናት ካኣ መሊስና ንድሕሪት ተመሊስናን ሰባት ከሲርናን ሃገርና ቑጠባኣ ተዳኪሙ።

2000 ኲናት ደው ምስ በለ ካኣ እገዳ ቀጺሉ ነዚ ውን ህዝብን መንግስትን ብሓያል ተወፋይነትን ጽንዓትን ኣብ መትከሉ ብምጽናዕ ሰገርዎ። ኣብ 2017 ዓ.ም. ዶር ኣቢይ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ንሰላም ተቐቢለዮ ምስ በለ፣ ፕረሲደንትና ተሓጒሱ ንሕና ውን ተሓጒስና፣ ብሓንሳብ ኮይኖም ይሰርሑ ኣሎው።

ሕጂ ንሕና‘ውን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፈረሰን ዝተባላሸወን ክንሃንጽ ከነዐርዮን ክንሰርሕ ኣሎና። ስለ ዝኮነ ኸኣ ኣብ ከተማና እንነብር መንእሰያት ኣብ መንእሰያት ህግደፍ (YPFDJ) ተጠርኒፍና ሓንቲ ቻፕተር (Chapter) ከፊትና ኣሎና፡ ኣብ ጎኒ ክቡራትን ክቡራንን ኣብነታውያን
ኣቦታትናን ኣዴታናን ኮይና ክንሰርሕን፡ ሕድሪ ክንቕበልን ድማ ድልዋት ኣሎና ክብል ልቢ ተሳተፍቲ ዝትንክፍ መገለጺ ኣቕረብ።

ቀጺሉ ጽሓፊ መንእሰያት ህግደፍ ካይዘርስላውተርን መንእሰይ ሮቤል ብርሃነ፡ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዘለዎ ልዑል ኣኽብሮት ኣብ ዘቕረቦ፡ 30 ዓመት ከም‘ዚ ሎሚ ፈንቅል ወትሩ ዝዝከር ካብ መዓሙቕ ልቢ ዘይፈሓቕ ዘይፍንቀልን ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ባና ሃገርን ዘርኣየ፡ ኣንፈት ጸላኢ ዝቐየረን ዝሓምሸሸን ፡ ብከረን ክጽበ ክብል ላዕልን ታሕትን ሙዑት ጅግና ተጋዳልይ ብፈጣን ጀልባን ብባሕሪን ብታሕቲ ስጋለት ቀጣን ብእግሪ ፡ ብታንኪን ሓይሊ ባሕሪ ዘርዓመ፡ ኣየወ ኣብ ክንዳና ዝሓልፉ ውፉያት ተጋደልቲ ብሃልሃልታ ሓዊን፡ ኣካል ሰብ ዝመንጨት ጨውን፡ ናብ ደም ዝተቐየረ ቀይሕ ባሕብሪ ሰጊሮም፡ነቲብመሬትንብ ኣየርን ዝወርድ ዝነብረ ደብዳባት ቦምብን ናፓልን መኪቶም፡ ረዚን መስዋእቲ ከፍሎም እዮም ፡ ንስርሒት ፈንቅል ተዓዊቶም ንውሉድ ወልዶ ክብሪ ኣልቢሶም፡ ብግብሪ ንደብሶም ፡ ፍሪኦምን ጽዕሮም መስዋእነቶምን ድማ ናብ ሃገራዊ ረብሓን ዕብየትን ልምዓትን ብልጽግናን ንለውጦ ክብል ን ንኣጋይሽ ዕለተ ፈንቕል ዝመሰጠ ሓያል መልእኽቲ ሃበ።

ኣብቲ በዓል ብሃገራዊ ሽማግለ ናይቲ ከተማ ዝተማእከል ኮይኑ፡ ኣባላት ሃ/ሽማግለ ካይዘርስላውተር ንዝኽሪ ስርሒት ፈንቅልን ነቲ ንብዙሕነት ጸጋታትና፣ ገድላዊ ጉዕዞ፣ ባህሊ፣ ያታን መነባብሮን፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ኣሰቃቒ ኣደራዕ መግዛእቲ ከምኡ’ውን ዝተሰላሰለ ዳግመ ህንጻዊ ስርሓትን ውጽኢቱን ዘንጸባርቕ ኣገደስቲ መልእኽቲ ብጸሓፊ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ካይዘርስላውተር ኣቶ ረዘን ዮውሃንስ ክቐርቡ ከለዉ፡ ብተቐበልቲ ሕድሪ መንእሰያት ህግደፍ ካይዘርስላውተር ፡ ድማ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር፡ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምርዳእ ነቲ ጅግንነት ኣቦታቶምን ኣደታቶምን ዘድንቑሉ፡ ናይ ሓበንን ኩርዓትን ዝኽርታት ብምዕዛዝን ዘዅርዕ ሃገራዊ ታሪኽ – ዋንነቱ ናይ ሰራሕቱ ዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ወረስቱ ምዃኑ ብምግንዛብ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝገልጹን ካልኦት ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ብምቕራብ መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማ ካይዘርስ-ላውተርን ተዛዚሙ።

ኣደ መንበር ሃ/ሽማግለ ናይቲ ከተማ ወ/ሮ ስምረት ወልደገርጊስ፡ በቲ መንእሰያት ህግደፍን ኩሎም መንእሰያት ተሳተፍቲ ናይዚ ጽንብል ብውህደትን ብልዑል ሃገራዊ ኒሕን መንፈስን ካብ ምድላው ክሳብ ምዝዛም መደብ ዘርኣይዎ ንጥፈታትን፡ ብፍላይ ድማ ኣካየድቲ ኣካል
መንእሰያት ህግደፍ ካዘርስላውተርን ኣ/ወንበር መንእሰይ በረኸት ተኽለ፡ ጽሓፊ መንእሰይ ሮቤል ብርሃነን ተሓዝ ገንዘብ መንእሰይ ሄርሞን
ኣብርሃምን ንዘዳልውዎን ዘቕረብዎን መደባት ብምምስጋን ፥ ቀጻልነቱ ንኽዓቢ ብወለድን ወዳቤታትን ዓቢ ኣቕልቦን ደገፍን ከይፍለዮም ኣጥቢቓ ትላቦ። ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ካይዘርስ-ላውተርን፡ ነዚ ምስ መንእሰያት ደቁ ተወሃሂዱ ዘካየዶ መደብ ሓደ ካብቲ ኣብ ኩሉ ከተማታት ክካየደ ዘለዎ ኣብነታዊ ኣገባብ ምዃኑ እዩ።

ዓወት ንሓፋሽ
ክፍሊ ዜናን ሓብሬታን ሃ/ሽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close