ምሉእ ርእሰ-ምትእምማን እትውንን ኣደ – The full confidence of Mothers

ኩሉና ወለዲ፡ ደቅና ምሉእ ርእሰ- ምትእምማን ዝውንኑ ክኾኑልና፡ ብዙሕ ኢና እንብህግን እንህንጠን። እንተኾነ ግን፡ ደቅና ከምኡ ንክኾኑ ኣብ ገዛእ ርእስና ዝህልወና ምሉእ ተኣማንነት ዓቢጽልዋ ዘለዎን ልዑል ተራ ዝጻወት ምዃኑን እንዝንግዕ ውሑዳት ኣይኮናን። ብፍላይ ኣዴታት ደቀን ዝበዝሐ ግዜኦም ምስአን ስለዝሕልፍዎ፡ ምውናን እዚ ምሉእ ርእሰ-ተኣማንነት ልዕሊ ዝኾነ ወሳኒ ተራ እዩ ዝሕዝ።

ኣብ ገዛእ ርእሳ ብሉጽን ምሉእን ምትእምማን ዘለዋ ኣደ፡ እታ ንገዛእ ርእሳ ኣብዚሓ እተፍቅር ኣደ እያ። ልዕሊ ፍቕሪ ዝስራዕ ነገር’ሞ እንታይ ኣሎ? ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ፍቕሪ ዘለዎ ሰብ ጥራይ ድማ እዩ ምስ ካልኦት ሰባት ፍቕሪ ክካፈል ዝኽእል። ንስድራኣን ሓዳራን ብዘይ-ቅድመ ኩነት ምሉእ ፍቕሪ ትልግሰሎም። ብዓንተቦኡ’ውን መለለዪ ኣደነት ብዝህልዋን እትልግሶን ፍቕሪ’ንዲዩ ዝምዘን፣እዛ’ደ ግን ምሉእ ርእሰ- ተኣማንነት ምስ ዝህልዋ ጥራይ እያ፣ ነዚ ብሉጽ ነገር ብግቡእ እትጥቀመሉን ምስ ሰባት እትካፈሎን።

%e1%88%9d%e1%88%89%e1%8a%a5-%e1%88%ad%e1%8a%a5%e1%88%b0-%e1%88%9d%e1%89%b5%e1%8a%a5%e1%88%9d%e1%88%9b%e1%8a%95-%e1%8a%a5%e1%89%b5%e1%8b%8d%e1%8a%95%e1%8a%95-%e1%8a%a3%e1%8b%b0-the-full-confidence-of

ኣብ ገዛእ-ርእሳ ጽቡቕ ገይራ እትኣምን ኣደ፡ ኣብ ገዛእ ርእሳ ዘለዋ ክብረት ልዑል ብምዃኑ፣ ንክብረት ካብ ደገ ክትመጻ ኣይትጽበን እያ። ከም መርኣያ ዘለዋ ውሽጣዊ ክብረት ከኣ፡ ንኻልኦት ሰባት እተኽብርን እትከናኸንን ሰብ እያ። ሰብ መጠን ነብሱ ስለዘኽብረካ ከኣ፡ ወትሩ ክብርትን ሕፍርትን እያ። ልክዕ ከምቲ ርእሰ-ተኣማንነት፡ ርእሰ-ክብረት’ውን ቆልዑ ካብ ኣደ ዝወርሱዎ ጽቡቕ ውርሻን ህያብን ይኸውን።

ምሉእ ርእሰ ምትእምማን እትውንን ኣደ፡ ንድሌታት ደቃን ሓዳራን ብግቡእ እትፈልጥ ኣደ እያ።ሓቂ’ዩ ተራ ናይ ኣቦ’ውን ኣብዚ ጉዳይ ኣገዳሲን ዘይነዓቕን ምዃኑ ዘይሰሓት’ኳ እንተኾነ፡ ከምቲ ልዕል ኢልና ዝጠቐስናዮ ግን፡ ልዕሊ’ደ ጥብቕ ኢሉ ኩነታት ደቁ ዝፈልጥን ዘስተውዕልን ክህሉ ኣይክእልን እዩ። እዛ ምሉእ ርእሰ- ምትእምማን ዘለዋ ኣደ’ምበኣር እያ ብግቡእ ንድሌታት ደቃ እትምርምር፡ ክትፈልጥ እትጽዕርን፡ ኣብ መጠረሽታ ከኣ እትፈልጥን እትርዳእን።

ምሉእ ርእሰ-ተኣማንነት እትውንን ኣደ፡ ካብ ታህዋኽን ኣሉታዊ ስምዒትን ተኣልያ፡ ዓቃል ስምዒት ከተማዕብል ዝኸኣለት ኣደ እያ። እዛ’ደ ወናኒት ርእሰ-ተኣማንነት እያ ክንብላ እንከለና፣ ንኹሉ ነገር ብጽቡቕ እትርእዮን ልሙጽ ህይወት እተሕልፍን እያ ማለት ዘይኮነ፡ ከም ሰብ መጠን ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወታ፡ ብፍላይ ድማ ደቃ ኣብ እተዕብየሉ ግዜ ሽግራትን ሓርጎጽጎጻትን ዘጓንፉዋን ነዚ ልሙድ ተርእዮ ሂወት ከኣ ብዓቕልን ትዕግስትን እናመከተት ኣኣብ መስመሩ እተእቱ ኣደ እያ። ደቃ ከኣ ናታ ይወርሱ።

እታ ብልጽቲ ኣደ፡ እቲ ንዓኣን ንስድራኣን ዘገድሳ ነገር፡ ብዘይ ነግ-ፈረግ ዘድሊ ውሳነታት እትወስድን ሜላ እትጥቀምን ኣደ እያ። ንኹሉ ከከም ዝግበኦ ክብርን ቦታን እናሃበት እትጓዓዝ’ኳ እንተኾነት፡ ካልእ ልዕሊ ሓዳራን ደቃን ቀዳምነታት ሰሪዓ እትርእዮን ኣተኩሮ እትህቦን ግን የለን። ንምርጫኣን ምርጫ ካልኦት ሰባት ብምንጽጻር ከኣ፡ ኣብቲ ንዓኣን ንስድራቤታን ዘርብሕ ነገራት ጸቒጣ ትስርሕ።

ተዓጻጻፊ ባህሪ እትውንንን፡ ጌጋታት ኣብ እትፍጽመሉ ድማ፡ ንጌጋታታ ከም መምሃሪ ኣጋጣሚ ደኣ’ምበር፡ ብኦኦም እትስንብድን እትደሃልን ኣይኮነትን። ኣብዚ ግዜዚ እተንብረና ዘላ ዓለም፡ ናይ ስሰዐን ብንዓይ ይጥዓመኒ ዝብል ስምዒትን ዝተመልአት ዓለም’ኳ እንተኾነት፡ እዛ በዓልቲ ምሉእ ርእሰ-ምትእምማን ዝኾነት ኣደ ግና፡ ካብዚ ኣሉታዊ ስምዒታት ርሒቓ፡ ርእሰ- ግትኣት ኣማዕቢላ፡ ንነብሰ ፍትወትን ስሰዐን ኣወጊዳ ህይወታ እትመርሕ ኣደ እያ። እዚ ብሉጽ ባህርያታ ከኣ፡ ረብሓኡ ንዓኣ ጥራይ ኣይኮነን።

እትስከሞ ሓላፍነት ናይ ገዛእ ህይወታ ጥራይ ስለዘይኮነ፡ ንእተፍርዮምን ኣብ እተፍርዮን ውጽኢቱ ዘይነዓቕ ተራ እዩ ዘለዎ። እታ ምሉእ ርእሰ-ተኣማንነት እትውንን ኣደ ብትዕቢት ሰኺራ መን ከማይ እትብል ኣደ ኣይኮነትን። ንኸባቢኣን ቀረባኣን ክፍትቲ ኮይና እሂን ምሂን እናበለት ንሽግራት ህይወት ክትፈትሕ እትጽዕር ኣደ እያ። ኣብ ቤታ፡ ምስ ደቃን ሓዳራን ምእንቲ ሓጎስን ሰላምን ከተስፍን፣ ወትሩ ወኻዕካዕ በሃሊትን ተዋዛይትን እያ።

ካብዛ ኣደ ዝውለዱ ህጻናት ጥራይ ድማ እዮም ባህርያታ እናወረሱን እናንጸባረቑን ዓብዮም፣ ብሉጻት ዜጋታት ብምዃን ንሃገሮምን ሕብረተሰቦምን ዝጠቕሙ ዝኾኑ። ሓንቲ ኣደ ደቃ፡ መቕርባን ከባቢኣን ዝሕበነላ፡ ጽንዓት ዝመለለዪኣ እምንትን ጸዋርን ክትከውን ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ’ውን ብሳላ’ቲ እትገብሮ ጻዕርን ምሉእ ርእሰ-ተኣማንነትን ናብዚ ዓወት ብምጉንጻፍ፣ ኣብነት ናይቶም እተዕብዮም ደቃ ጥራይ ዘይኮነት ኣብነት ከባቢኣ’ውን እያ እትኸውን።

ጽልዋኡን ኣገዳስነቱን ልዑል ብምዃኑ ከኣ ኩሉና ኣዴታት ነዚ ናይ ጽንዓት ስምዒት ክንላበሶ ዘለና ብሉጽ ነገር እዩ።

Source: Haddas Eritrea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close