ሞባይል ተሌፎን ኣብ ውሽጢ ረጂ ምቕማጥ ሓደጋ የስዕብ

ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ፡ ሞባይልና ዝበለጸት መሓዛና እያ ኮይና ዘላ። ልዕሊ ኩሉ ዝበዝሐ ግዜ እንህባ። ምስ ዝደለናዮ ሰብ ተራኽበናን ተዘናግዓናን ስለ ዝዀነት ድማ ኣብ እንንቀሳቐሰሉ ግዜ፡ እነቐምጠላ ውሑስ ቦታ ንደልየላ። ደቀንስትዮ ብፍላይ ድማ ኣደታት ንዝኾነ ነገር ዘቐምጣሉ ውሑስ’ዩ ኢለን ዝግምታኦ፡ ኣብ ውሽጢ ኣፍ ልበን እዩ።

ንኻልእ ውሑስ ክኸውን ይኽእል ይኸውን፡ ሞባይል ተሌፎን ኣብኡ ምቕማጥ ግን ብዙሕ ጥዕናዊ ጸገም ከም ዘስዕብ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ይሕብሩ ኣለው። ናይ ጡብ መንሽሮ ከስዕብ ይኽእል ሞባይል ተሌፎን ኣብ ውሽጢ ሱር ጡብ ምቕማጥ፡ ንመንሽሮ ጡብ ማዕጾ ከም ምኽፋት ምዃኑ ኣሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲ (American Cancer Society) ዝበሃል ትካል ይሕብር።

Mobile near baby mothers - 2

ክሳብ ሕጂ ንጹር መብርሂ’ኳ እንተዘይሃለወ፡ ኣብ ገለ ገለ ደቀንስትዮ ከም ተርእዮ ከም ዘጋጠመ ግን ደጊሙ የረጋግጽ። ሞባይልና ዋላ’ውን ትተዓጾ ብቐጻሊ ኤሌትሮማግነቲክ ምልክታት ዝሓዘሉ ጨረርታታት ስለ እትሰድድ፡ ንስብሒ ጭዋዳታት ኣጥባት ጥዕናዊ ጸገም ከስዕብ ይኽእል እዩ። ሞባይል ተሌፎን ንሓንጎል ሓደገኛታት እየን ሞባይል ተሌፎን ኣብ ኣፍ ልቢ ምቕማጥ ንጡብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንጠንቂ ካልእ መንሽሮታት እውን የቃልዕ’ዩ።

ቁጽሪ መንሽሮ ሓንጎል እናነሃረ ዝኸይድ ዘሎ፡ ምስ ምምጻእ ሞባይል ተሌፎን ምዃኑ እዮም ዝተፈለለዩ መጽናዕትታት ዝሕብሩ። ደቀንስትዮ ድማ ኣብ ትሕቲ ጡበን ብብዝሒ ሞባይል ዘቐምጣ እንተደኣኰይነን፡ ብዝያዳ ንኤሌትሪካዊ ንትርግታን ጨረርታን ዝተቓልዓ ስለ ዝዀና ዝያዳ ግዳያት ናይዞም ጥዕናዊ ጸገማት ክዀና ይኽእላ። ሞባይል ተሌፎን ሕ ማ ም ኣ ዕ ጽ ም ቲ (Osteoporosis) ከ ተ ስ ዕ ብ ትኽእል ሞባይል ተሌፎን ኣብ ኣፍ ልቢ ምቕማጥ ንሕማም ኣዕጽምቲ ከም ዘቃልዕ’ውን ሰብ ሞያ ጥዕና የጠንቅቑ ኣለው።

ብፍላይ ድማ ኣዕጽምቲ መለጋግቦታትን መሰናግለን። ሞባይሎም ኣብ ምሕኩልቶም ዘቐምጡ ደቂ ተባዕትዮ ኣተኲሩ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ብቴክኒክ ኤክስረይ ምስ ተራእየ፡ ጻዕቂ ኣዕጽምቲ ጎዲሉ ከም እተረኽበ እዮም ዝሕብሩ። ኣብ ደቀንስትዮ’ውን ተመሳሳሊ ጸገም ከስዕብ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰብ ሞያ ጥዕና የጠንቅቑ። ሞባይል ተሌፎን ኣብ ድቂን ፍርያምነትን ሳዕቤን ከተኸትል ትኽእል ብመሰረት መጽናዕቲ ማሪዮን ዝተባህለ ኢኒስቲትዩት፡ ምጉዳል ፍርያምነትን ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣብ ምምዕባል ድቂ፡ ምስ ሞባይል ተሌፎን ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይሕበር።

እቲ ኣብ ላባራቶሪ ኣብ ልዕሊ ኣናጹ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሞባይል ተሌፎን ምጥቃም ንምዕባለ መትናዊ ስርዓት’ተን ኣናጹ ከም ዘጉደሎ እዩ። ስለዝዀነ ንሞባይላትና ካብ ነብስና (ካብ ኣካላትና) ኣርሒቕና ከነቐምጠን እዮም ዝምዕዱ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close