ርብዒ ዘመን – ኣብ መኸተን ልምዓትን!

የማነ ሃይለ,

ክቡራት ኣንበብቲ፡ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ፡ “ርብዒ ዘመን – ኣብ መኸተን ልምዓትን!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ረዚን ቴማ ብዝደመቐን ዝማዕረገን ኣገባብ ንምብዓል ብደረጃ ሃገር ዝተፈላለየ ምድላዋት ይግበር ኣሎ።

ንዝርዝራት ናይዚ ምድላዋት’ዚ ኣመልኪቱ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት፡ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብ14 ጥሪ ምስ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ናይ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ጽሟቕ ትሕዝቶ እንሆ፦ ሽግ ናጽነት ካብታ መዲና ብረታዊ ቃልስና ዝኾነት ከተማ ናቕፋ ተበጊሳ ኣላ።

ርብዒ ዘመን - ኣብ መኸተን ልምዓትን

ትርጉም ናይዛ ሽግ እንታይ እዩ? ምስ መበል 25 ዓመት በዓል ናጽነትከ ብኸመይ ትተኣሳሰር? ብሩራዊ እዮቤልዩ መበል 25 በዓል ናጽነት ካብ ኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝበለጸ፡ ናይ ርብዒ ዘመን እኩብ ከንጸባርቕ ብዝኽእል መንገዲ ክበዓል’ዩ ዝስርሓሉ ዘሎ።

እዚ ከኣ ባህላውን ስነ- ጥበባውን መዳያት ዘለዎ ኮይኑ፡ ብጽሑፍ፡ ስእሊ፡ ድራማን ካልእን ዝቐርብ እዩ። ኣብዚ ክሳብ ሸውዓተ ዝበጽሕ ዓበይቲ መደባት ኣሎ። ሽግ እዮቤልዩ ሓደ ካብኡ እዩ። ነቲ መደባት ሓደ ብሓደ እንተደኣ ርኢናዮ፡ እቲ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ ባህላዊ ምርኢት እዩ።

እዚ መደብ’ዚ ብዙሓት ኣካላት ዝሓቖፈን ኮሚቴታትን ንኡሳን ኮሚቴታትን ዘለዉዎን ኮይኑ፡ ኩሉ ስነ-ጥበባዊ ክፍልታት ዘማልአ እዩ። ድራማታት፡ ኮንሰርት፡ ናይ ጎደና ምርኢታት፡ ስነ-ጽሑፋዊ ስርሓት ወዘተ. . . ዘጣመረ እዩ። ኣብዚ መዳይ’ዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝጀመረ ምድላዋት ክግበር ጸኒሑ ኣሎ፡ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከኣ ተበጺሑ ኣሎ።

ስለዚ፡ ዋላ’ኳ እቲ ልሙድ ንጥፈታት እንተኾነ፡ ብዝሓየለን ብዝደመቐን መልክዑ ንምቕራብ እዩ ዝፍተን ዘሎ። እቲ ካልኣይ ወተሃደራዊ ሰልፊ እዩ። እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን፡ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እዩ። እንተኾነ፡ ብሓሙሽተ ሽዱሽተ ብሎካት ጥራይ እዩ ዝግበር ነይሩ። ሎምዘበን ግን ብዝሓየለ ኣወዳድባ፡ ብዝበዝሐ ቁጽርን ብዝበለጸ ኣገባብን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝሰፍሐ ቦታ እዩ ክቐርብ። እቲ ሳልሳይ ካርኒቫል እዩ። እዚ እውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝሓቖፈ እዩ።

ብስነ- ጥባባዊ ስርሓት ዝተቓመመ ሰልፊ ናይ ተጋደልቲ ኣሎ። ንኩለን ብሄራትና ዘጠቓለለ ባህላዊ ሰልፊ’ውን ኣሎ። ሰልፊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍሉይ ተዳልዩ ኣሎ። ንነፍሲ-ወከፍ ዙርያ ብዘንጸባርቕ መልክዑ ንምቕራብ ድማ’ዩ ምድላዋት ዝግበር ዘሎ። ንዳግመ-ህንጻዊ ስርሓት ዝምልከት ምርኢት ብመልክዕ ሰልፊ ክቐርብ እዩ። ሰልፊ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ እውን ክህሉ እዩ።

እዚ ንተራ ደቀንስትዮ ኣብ ቃልሲን ኣብ ህንጸት ሃገርን ብዝገልጽ መንገዲ ብስነ- ጥበባዊ ኣገባብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከኣ ብወከልቶም ኣቢሎም ኣካል ናይቲ ካርኒቫል ክኾኑ እዮም። ብራብዓይ ደረጃ መደብ ቆልዑ ክህልወና እዩ። ኣብዚ ካብ ምዝንጋዕን ምጽዋትን ክሳብ ቁም-ነገር ምስናቕ ዝኸይድ ሰፋሕቲ መደባት ተሰሪዑ ኣሎ።

ካልእ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ መደብ፡ ሲምፖዝዮም እዩ። ኣብዚ መደብ’ዚ፡ ናይ 25 ዓመታት ኩለንተናዊ ስርሓት በብዝምልከተን ሚኒስትሪታትን ካልኦት ኣሃዱታትን ከምዝቐርብ ንምግባር ጽዑቕ ምድላዋት ይካየድ ኣሎ። እዚ ካብ ድሮ’ቲ በዓል ጀሚሩ፡ እቲ በዓል ምስሓለፈ እውን ክቕጽል እዩ።

ስፖርታዊ ንጥፈታት እውን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መደባት እዩ። ኣብ ምሉእ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ብፌደረሽናት ዝተጠርነፈን ዘይተጠርነፈን ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ካብ ንኡስ ዞባ ጀሚሩ ንላዕሊ ዝኸይድ መደባት ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ናይ ናጽነት ዋንጫ ንምጭባጥ ብዝካየድ ውድድራት ክዛዘም እዩ ማለት’ዩ።

እቲ ሻብዓይ መደብ ጉዕዞ ሽግ ናጽነት እዩ። ሽግ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ናጽነት እዩ ዝተሓሓዝ። ሽግ ኣብ ቃልስና ዓቢ ትርጉም ዘለዎ ብምዃኑ፡ ኣብዚ ጽምብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባትና ክኸውን መሪጽና። ከም መጀመሪ ናይቲ መደባት ድማ ወሲድናዮ። እታ ሽግ ትማሊ 15 ጥሪ ካብ ናቕፋ ተበጊሳ ኣላ።

ንኩለን ዞባታት እናተንከፈት ከኣ፡ 24 ግንቦት ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ጽምብል ዝግበረሉ ቦታ ንዝተተኽለ ዓቢ ሽግ ክትውልዕ እያ። ክቡር ኣምባሳደር፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ፡ ነቲ በዓል ንምድማቕ ተሳትፎኡ ክሳብ ክንደይ እዩ ክኸውን? ኣብ ኩሉ ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ተዓጣቕን ተሳታፍን ናይቲ በዓል ብዓቢኡ ህዝቢ እዩ።

ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝግበር መደባት ከኣ፡ ብፍላይ ህዝቢ ናይዚ ከተማ፡ ኣብ ከተማኡ ይግበር ስለዘሎ፡ ዝያዳ ተሳታፍነት ክህልዎ እዩ። ብፍላይ ከኣ፡ ኮማዊ ዳሳት ብፍሉይ ኣገባብ ክዳሎ ስለዝኾነ፡ ኣብኡ ዝህሉ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ኣዝዩ ልዑል ክኸውን እዩ።

ስለዚ፡ ህዝቢ ብዓቢኡ ዋና ናይቲ ውራይ ስለዝኾነ፡ ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝብናኸ ነዚ ዓቢ በዓል ብኸመይ ክጽምብሎ ይዳሎ ኣሎ? እቲ ልሙድ ኣብ በቦትኡ ዝገብሮ መደባት ኣሎ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን በብዝጥዕሞም ነቲ በዓል ብድምቀት ንምጽምባል ዝተፈላለየ ምድላዋት ይገብሩ ኣለዉ።

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝግበር ጽምብል ተሳትፎ ክህልዎም ስለዘለዎ፡ ከምቲ ልዕል ኢለ ዝጠቐስክዎ፡ በብወከልቶም ኣቢሎም ክሳተፉ እዮም። እዞም ወከልቲ 300 – 400 ዝበጽሑ እዮም። ነቲ በዓል ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምጽምባል ካብ ደገ ዝመጹ ኣሽሓት ዜጋታት ግን ክህልዉ እዮም። ነዚኣቶም በበቲ ዝነብርሉ ዞባታት ናይ ዓለም ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዳሳት ክዳለወሎም እዩ። ንዳሳቶም ዘማዕርጉን ዘማሓድሩን ድማ ባዕላቶም ክኾኑ እዮም። የቐንየልና ኣምባሳደር።

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close