ንዘምሃሩና ትካልን ሃገርን ክንክሕስ ኢና

ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ኮርሳትን እናሃብካ፡ ሰራሕተኛታትካ ዓቕሞም ክብ ብምባል ኣበርክቶኦም ከምዝዓዝዝ ምግባር፡ ዳርጋ ኣብ ኩለን ትካላት ዝርአ ንቡር ኣካዪዳ እዩ። ሓንቲ ትካል ኣብ እትህቦ ኣገልግሎት ይኹን ኣብ እተፍርዮ ነገራት፡ ስራሕ ኣብ ምስላጥን ኣፍራይነት ኣብ ምዕባይን ዝህልዎ ተራ ከኣ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ። ካብ’ዚ መትከል’ዚ ብምብጋስ፡ ኣገልግሎት ቤት ማሕተም ሳቡር ን25 ኣባላቱ ናይ ሓደ ዓመት ግብራውን ክልሰ- ሓሳባውን ትምህርቲ ክህብ ጸኒሑ። ወለድን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ድማ ብ05 መጋቢት ኣመሪቕዎም።

ሰልጠንቲ፡ ንሓፈሻዊ ስራሓት ሕትመት፡ መሰረታዊ ጽገናን ድሕነት ሰራሕተኛታትን ዝምልከት ስልጠና ድሕሪ ምክትታል’ዮም ንምረቓ በቒዖም። ኣብቲ ስነ-ስርዓት ምምራቕ፡ ሓላፊ ምምሕዳር ቤት ማሕተም ሳቡር ኣቶ ካሕሳይ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ ኣገልግሎት ቤት ማሕተም ሳቡር ዓቕሚ ኣባላቱ ንምሕያልን ምስ ዘመናዊ መሳርሒታት ንምስጓምን፡ ኣባላቱ ክሳብ ንወጻኢ እናሰደደ ከሰልጥን ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ፡ ትምህርቲ ሕትመት ክህሉ፡ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር ድማ ከም ላባራቶሪ ኰይኑ ከገልግል፡ ብመትከል ኣሚኑ ክገብሮ ዘለዎ ምድላዋት ክገብር ምጽንሑ ኣረዲኡ።

ንዘምሃሩና ትካልን ሃገርን ክንክሕስ ኢና - Graduated Eritrean Student

ግቡእ ካሪክለምን መምሃሪ መጻሕፍትን ብምድላው ከኣ፡ ኣብ 2011 መንእሰያት ማእከል ዝገበረ ስልጠና ኣዳልዩ ን24 መንእስያት፡ ኣብ 2013 ድማ ን37 ኣብቲ ትካል ዝተመደቡ ኣባላት 22ን 24ን ዙርያታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ምሂሩ ብሰርቲፊኬት ከም ዘመረቐ ገሊጹ። በዚ ክዋሃብ ዝጸንሐ ስልጠናታት ኣገልግሎት ቤት ማሕተም ሳቡር ብቑዓት ኦፕሬተራት ከፍሪ ከም ዝበቕዐ ድማ ኣነጺሩ። እዚ ናይ ሕጂ ስልጠና፡ ኣብ ዓውዲ ሕትመት ንዝግደሱ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዝወጸ ምልክታ ዓዲሙ ዝሃቦ ምዃኑ፡ ካብቶም ዝሓለፉ ስልጠናታት ፍልይ ከምዘብሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ካሕሳይ፡ ንተመረቕትን ወለድን “እንቋዕ ኣሐጎሰኩም” ኢሉ።

ዳይረክተር ሞያዊ ስልጠና ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር ኣቶ ኣስመሮም ገብረሂወት ብወገኑ፡ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር፡ መደብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ጥቕሙን ኣድላይነቱን ኣብ ስራሕ ተረዲኡ፡ ኣባላቱ ንምስልጣን ካብ ነዊሕ ክሰርሓሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ድሮ ንሳልሳይ ግዜ ዘሰልጠኖም መንእሰያት ከመርቕ ምብቅዑ ዘይነዓቕ ገስጋስ ምዃኑ ኣገንዚቡ።

እዚ ሳልሳይ ስልጠና ብዝተማሓየሸን ዝማዕበለን ኣገባብ ክዋሃብ ከም ዝጸንሐ፡ እንተኾነ ብዝሒ ተመረቕቲ ከምቲ ኣብ ምጅማር ናይ ስልጠና ዝነበረ ብዘይምዃኑ ከምዘሰክፍ ጠቒሱ ከኣ፡ ኣብ ቀጻሊ ስልጠናታት መንእሰያት ኣብ መንጎ ትምህርቲ ካብ ምቁራጽ ክቑጠቡን ዝረኸብዎ ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉን ኣዘኻኺሩ። ካብ’ዞም ትምህርቶም ብግቡእ ዝዛዘሙ 25 መንእሰያት፡ እቶም 12 ደቂ ተባዕትዮ ክዀኑ ከለዉ፡ እተን ዝተረፋ 13 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን። እቲ ስልጠና ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ክልሰ- ሓሳባዊ ትምህርትን ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ግብራዊ ተመኩሮን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር ንመሰልጠኒ ዝኸውን ካሪክለም ጥራይ ዘይኰነ፡ ሰለስተ መሰረታውያን ሰንሰለታት ቅድመ ሕትመት፡ ሕትመትን ድሕረ ሕትመትን ዝሓቁፍ ንኡሳን ክፍልታት ኣለዎ።

ካብ’ቲ መባእታዊ ኣተሓታትማ ክሳብ’ዚ ዘለናዮ ምዕባለን ድሕሪኡን ፍርያት ተሓቲሙ ምስ ተወደአ ከመይ ከምዝመስል ዘርኢ ክፍልታት ድማ’ዩ። ኣቶ ኣስመሮም ኣብ መወዳእታ፡ ሰልጠንቲ፡ እዚ ቀሲሞምዎ ዘለዉ ዘይነዓቕ ስልጠና፡ ኣብ ህይወቶም ቀዳማይ ስጉምቲ፡ ኣብ ሞያኦም ድማ ዓቢ ዝላ ከም ዝዀነ ተገንዚቦም፡ ኣጥርዮምዎ ዘለዉ ሞያ ብቐጻሊ ስራሕን ትምህርቲን ከማዕብሉ ኣተሓሳሲቡ። ካብ ነብሶም ሓሊፎም ንሃገር ዝኸውን ቁም ነገር ከስርሖም ስለዝኽእል፡ ዓቲቦም ክሕዝዎ ድማ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ “ኣብ’ዚ ዓለም ብቴክኖሎጂ ትውንጨፈሉ ዘላ እዋን፡ ህይወት ብዘይ ሕትመት ትርጉም ዘይብሉ እናዀነ ይመጽእ ስለዘሎ፡ ኢንድስትሪ ሕትመት ጥበብ፡ ዓቕሊ፡ ፈጠራ፡ ጽፈትን ቀጻሊ ነብስኻ ምዕባይን ክሓተኩም ምዃኑ ክትግንዘቡ ይግባእ” ኢሉ። ኣካያዲ ስራሕ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር ኣቶ ሙሴ ተስፋማርያም ከኣ፡ እቲ ስልጠና ብስሩዕ ከምእተኻየደ ብምሕባር፡ ኣብ ዓቕሚ- ሰብ ዘጋጥሙ ሕጽረታት ኣብ ምምላእ ዘተባብዕን ተስፋ ዝህብን ኣንፈት ምዃኑ ገሊጹ።

“ሞያ ሕትመት ነብሱ ዝኸኣለ ሞያ እዩ” ድሕሪ ምባል ከኣ፡ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር ነቶም ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብ’ዚ ሞያ’ዚ ብተወፋይነት ዝሰርሑ ኣባላት፡ ናይ ዝገበርዎ ኣበርክቶ፡ ‘ኣፍልጦ’ (recognition) ክህቦም እንከሎ፡ ክብርን ርዝነትን ናይቲ ሞያ ኣብ ግምት ብምእታው ምዃኑ ኣረዲኡ። እቶም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ስልጠና መደባት ዝተሳተፉን እዞም ሕጂ ንሓደ ዓመት መመላእታ ኣብ ስልጠና ጸኒሖም ኣብ መመረቕታ በጺሖም ዘለዉን፡ ነቲ ቀሲሞምዎ ዘለዉ ትምህርትን ሞያን ብግብሪ ነብሶም ናብ ኣፍረይቲ ዜጋታት ክቕዪሩሉ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ስልጠና መደባት ምስ መሻርኽቲ ናይ’ዚ ዓውዲ ብምትሕብባር ክቕጽል ምዃኑ ድማ ኣረዲኡ። ወኪል ተመረቕቲ መንእሰይ ቴድሮስ መሓሪ ብወገኑ፡ ሞያ ማሕተም ካብ ካልኦት ሞያዊ ስልጠናታት ዝህባ ትካላት (vocational training centers) ብመቓን ግዜ ትምህርቲ ዕጽፊ፡ ብብቕዓት መማህራኑ ከኣ ዘተኣማምን ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር ዓቢ ጉልበትን ማልን ኣፍሲሱ ስለ’ቲ ዘዕጠቖም ዓቢ ሞያ ኣመስጊኑ።

“ፍልጠት መወዳእታ ዘይብሉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝሕደስን ዝድራዕን ሃብቲ ብምዃኑ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፍልጠትና እናኣሀብተምና፡ ነዚ ዘምሃረና ትካል፡ ብዓቢኡ ከኣ ንሃገር ዝኽሕስ ስራሕ ክንሰርሕ ክንጽዕር ኢና” ብምባል እውን ብስም ኩሎም ተመረቕቲ ቃል ኣትዩ። ተመረቕቲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ቀሲሞምዎ ዘለዉ ፍልጠት ክብ ዘብል መደባት ንምስራዕ ጻዕርታት ክካየድ ተላብዮም።

ኣብ መወዳእታ ቃሉ ዘስምዐ፡ ኣብ ስራሕ ሕትመት ን60 ዓመታት ዝኣክል ዝሰርሐ ሓጅ ዓጣ ሓሰን እዩ። ሓጅ ዓጣ “ሕትመት ጉልበት ዘይሓትትን እንካን ሃባን ዝደልን ናይ ኣእምሮ ስራሕ’ዩ። ርእሱ ዝኸኣለ ጥበብ ድማ’ዩ። ስለ’ዚ፡ ተማሃሮ መንእሰያት ሞያ ከይዓጠቕካ ዝኽዕብት ኣታዊታት ትርጉም ስለዘይብሉ፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ኣታዊታት፡ ፍልጠት ኣብ ምድላብ ከድህቡ ይግባእ። ዝኽፈተሎም ዘሎ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ዕድላት፡ ደሓር ተመሊስካ ዝርከብ ኣይኮነን።

ንሕና ብተመክሮ ዘማዕበልናዮ ሞያ’ዩ ጸኒሑና። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ዘሎ መንእሰይ ግና፡ ፍልጠት ናይ ምቕሳም ዘይተኣደነ ዕድላት እዩ ዘለዎ። ስለዚ ዕድላቶም ክጥቀምሉ ኣለዎም” ኢሉ። ኣብ’ቲ ስልጠና ካብ ብጾታ ጸብለልታ ብምርኣይ ካልአይቲ ብምዃን ዝተዓወተት መንእሰይ ብስራት ሃብቶም፡ “ሕትመት ከም ምንጪ መተሓላለፊ ሓበሬታ፡ ሕጂ’ውን ኣብ’ዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ፡ ገና ናህሩ ከየጕደለ ኣብ ሕብረተሰብ – ኣብ ማሕበራዊ፡ ባህላዊ፡ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳያት ኣበርክቶኡ ልዑል ምዃኑ ተገንዚብና፡ እቲ ዝወሰድናዮ ክልሰ- ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ንግብራዊ ስራሕ ድሉዋት ገይሩና ኣሎ” ኢላ።

ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት መመረቕታ፡ ጸብለልታ ንዘርኣዩ ተመረቕቲ መተባብዒ ሽልማት፡ ኣብ’ቲ ትካል ከም መምሃሪ ላባራቶሪ ኰይኖም ኣብ ግብራዊ ስራሕ ክምህሩን ኣብ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ከም መርኣያ ብቑዕ ሰራሕተኛታት ብምዃን፡ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝሰርሑ’ሞ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ወርቃዊ ኢዮቤልዩኦም ዝጸምበሉ ሸውዓተ ሰራሕተኛታት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዓውደ ሕትመት ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣባላት ናይቲ ትካል ፍሉይ ሽልማት ተዓዲሉ። ኣብ መወዳእታ፡ ዕዱማት፡ ግብራዊ ንጥፈታት ንምዕዛብ ኣብ ቦታ ስራሕ ዑደት ኣካይዶም። 

ካብ ሓዳስ ኤርትራ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close