ኣቀራርባ ቃለ-መሕትት – How To Do Interviews

ንኣፍልጦ፥ እዚ እንነብረሉ ዘለና እዋን፡ ዘመነ ሓበሬታ ብምዃኑ፡ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዝፍኖ ዜናን ሓበሬታታትን ክሰምዕ ሃንቀው ብምባል፡ ኣብ መሳዂቲ ቴሌቪዥንን ሬድዮን ከምኡ’ውን ኣብ ዓምድታት ጋዜጣ ክዕዘብ፡ ክሰምዕን ከንብብን ይረአ። በዚ ምኽንያት ድማ ዜና እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ኮይኑ ይርከብ። ሓደ ኣገባብ ምምእራር ሓበሬታ ድማ፡ ቃለ-መሕተት (ቃለ-መጠይቕ) እዩ። ቃለ-መሕተት፡ ከመይ ጌርና ነዳልዎ? ምድላው ቃለ-መሕተት፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓትን ኣገባብን ዝሓዘ እዩ። ነዚ መስርሕ ንምክያድ ሰለስተ መድረኻት ንሰግር፦

1.ጥቡቕ ርክባት ምምስራት – ምስቶም ቃለ-መሕተት እትገብረሎም ሰባት ጥቡቕ ዝምድና መስርት። ኣብዚ መድረኽ፡ ናይ’ቲ ንቃለ-መሕተት ዘዳሉ ዘሎ ሰብ፡ ኩነተ-ኣእምሮኡን ርእሰ- ተኣማንነቱን ኣገዳሲ እዩ።

2.ምእካብ ሓበሬታ- ብኻልኣይ ደረጃ ዝመጽእ መድረኽ ኮይኑ፡ እቲ ቃለ መሕተት ከዳሉ (ክሓትት) ተረቚሑ ዘሎ ሰብ፡ ሕቶታት ቅድሚ ምድላዉ ሓበሬታ ክእክብ ይግባእ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቃለ-መሕተት፡ ቅንዕና፡ ብልሕን ኣገባባ ናይ ስራሕን ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ቃለ- መሕተት ምእካብ ሓበሬታ ኣገዳሲ ዝገብሮ ምኽንያት እምበኣር፡ እቲ ተዳልዎ ሕቶታት ምስ’ቲ ኣርእስትኻ ዝተኣሳሰር ክኸውን ስለ ዝሕግዝ’ዩ። ተዳልዎም ሕቶታት ካብቶም እትእክቦም ሓበሬታታት ምስ ዝወጹ ብቐሊሉ ክትርድኦም ትኽእል።

3.መደምደምታ- እቲ ብሳልሳይ ደረጃ ወይ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ መዕጸዊ እዩ። ኣብዚ መድረኽ’ዚ ኣዳላዊ ሕቶኡ ብግቡእ ኣቕሪቡ ምስ ወድአ፡ ናብ ናይ ምዝዛም መድረኽ ይሰግር። እዚ መድረኽ ናይ ምምስጋን መድረኽ ኮይኑ፡ ንቐጻልነት ስራሕ ብዝጥዕም ኣገባብ ክግበር ይግባእ።

ብተወሳኺ’ውን ኣዳላዊ ምስ’ቲ ተሓታቲ ጥቡቕ ናይ ስራሕ ዕርክነት ክምስርት ይግባእ። ኣብ መወዳእታ፡ ኣዳላዊ ቅድሚ ናብ ቦታ ቃለ-መሕተት ምኻዱ፡ ግቡእ ኣለባብሳ ክህልዎ ተመራጺ እዩ። ቋንቋ ሰብነት፡ ደሃይ ወይ ቃና ናይ ድምጽን እንጥቀመሎም ቃላት ምምራጽን፡ ናብ ቦታ ስራሕ ቅድሚ ምኻድና ከነተኩረሎም ዘለና ነገራት እዮም። ኣብ መስርሕ ምስ ተኣትወ ከኣ፡ ሓታቲ፡ “ሓታቲን ሰማዒን” ጥራይ እምበር፡ ‘ኣብ ክንዲ’ ኮይኑ ክምልእ ወይ ክምልስ ወይ’ውን ክዕንቅፍ ግቡእ ኣይኮነን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close