ኤርትራ – ብኣንጻር ቲ ዘጋጠማ ፈተነታት ሓዪላ እያ ወጺኣ – Eritrea A Peacefull And Stable Country

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ፣ ኤርትራ፡ ብኣንጻር’ቲ ኣብ ሃዋህው ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ኣህጉራዊ ስርዓት ዘጋጠማ ከቢድ ናይ ምስይጣን፡ ምጉናይ፡ እገዳን ዕጥቃዊ ወራርን ፈተነታት፡ መሊሳ ተመኲራን ሓዪላን ከምዝወጸት፡ ኣብ’ዚ ዘይርጉእ ዞባ ድማ ደሴት ሰላምን ርግኣትን ኮይና ከምዘላ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ኣብ መበል 72 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስመዖ መደረ ሓቢሩ።

ብ23 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ሚኒስተር ዑስማን፡ ኣዝየን ውሑዳት ሃገራት – ዝዓበየ ክፋል ጸጋታትን ሓይሊን ኣብ ዝውንናላ፡ ዝበዝሓ ሃገራትን ህዝብታተንን ድማ – ሓይሊ- ኣልቦን ድምጺ-ኣልቦን ኣብ ዝኾኑላ ኣዝያ ተኣፋፊት፡

ዘይፍትሓዊትን ዘይምዕርይትን ዓለም ንነብር ከምዘለና ጠቒሱ፡ ዋላ’ኳ ሕቡራት ሃገራት ተባሂለን ዝጥቀሳ እንተኾና፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን፡ ዝተናጸሉ ሃገራትን ሕብረተሰባትን ምዃኖም ኣረዲኡ። ምስናይ’ዚ ሓቅነት ግን፡ መሰረታዊ ጸገማቶም ንምእላይ፡ ሓባራዊ ሓላፍነት ከምዘለዎምን ንሓባራዊ ዕላማ ክሰርሑ ከምዝግባእን ኣስሚሩሉ።

“ኤርትራ፡ ረኣዩለይ ስምዑለይ ዘየድልዮ፡ ብምሉእ ዓቕማ ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር’ያ ተጸሚዳ ዘላ” ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን፡ ሓድነትን ስኒትን ህዝባ ዘዕዝዝ ፖሊሲታት ኣብ ምንዳፍን፡ ፖለቲካዊ ተሳትፎኡ ኣብ ምርግጋጽን ጭቡጥ ስጒምቲታት ኣብ ምውሳድ ኣበርቲዓ ትነጥፍ ከምዘላ ብምምልካት፡ ኩሎም ዜጋታታ፡ እኹል መኣዛዊ መግቢ፡ ጽሩይ ማይ፡ ጸዓት ኤለክትሪሲቲ፡ መዕቆቢ፡ መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ከምኡ’ውን ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ክረኽቡ ሰፊሕ ሰረት ንዘላቒ ቊጠባዊ ገስጋስ ተቐምጥ ከምዘላ ኣብሪሁ።

ዕቃበ ማይን ሓመድን፡ ከምኡ’ውን ንጥፈታት ምግራብ ዘጠቓልል ሰፊሕ ሃገራዊ ወፍሪ ተሰላስል ከምዘላ፡ እዚ ድማ ኣካል ናይ’ቲ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ዝወጠነቶ ኣጠቓላሊ ውጥን ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን፡ በዚ ሒዛቶ ዘላ መገዲ፡ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ኣብ ግዜኡ ከምዝሰምር እምነቱ ገሊጹ።

ኤርትራ ጽግዕተኛነትን ምጽወታን ከም እትነጽግ፡ ብቐንዱ ድማ ኣብ ህዝባን ውሽጣዊ ጸጋታታን ከም እትምርኰስ፡ እንተዀነ፡ ምትሕግጋዝን ሽርክነትን – ብፍላይ ኣብ ጽላታት ንግድን ወፍሪን ከም እተተባብዕ ጠቒሱ፡ ንሰላም፡ ርግኣትን ምትሕግጋዝን ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ተፋሰስ ኒል፡ ዞባ ቀይሕ ባሕሪን ወሽመጥን ምቕሉል ተራኣ ክትጻወት ዘለዋ ድሌትን ቅሩብነትን ኣረጋጊጹ። ኣንጻር ጥሩፍነትን ግብረ-ሽበራን ከተካይዶ ዝጸንሐት ኣድማዒ ቃልሲ፡ ንበይና ይኹን ምስ ጐረባብታ ብምትሕብባር ከምእትቕጽሎ እውን ኣረጋጊጹ።

ኤርትራ፡ ምስ ኩሎም ንህንጸት ሃገራቶም ዝጽዕቱን ንፍትሓዊትን ምዕርይትን ዓለም ዝቃለሱን ኣህዛብ ምሕዝነትን ምትሕግጋዝን ንምፍጣር ኣእዳዋ ዝርጉሕ ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስተር ዑስማን፡ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ኩሉ ዓይነታት ዕንቅፋት ምስ ዝእለ፡ ምስ ኩለን ሃገራት፡ እንተላይ ምስተን ምስኣ ፍልልያት ዘለወን ንምስራሕ ቅርብቲ ምዃና ብምንጻር፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ንዝሓለፈ ትሽዓተ ዓመታት ኣብ ልዕሊኣ ዘጽነዖ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳ ከልዕል ጸዊዑ።

ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ኣብ ቅድሚ ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻን ዘሎ ዝዓበየ ዕንቅፋት፡ ን15 ዓመታት ዝቐጸለ ወራር ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ እዚ ቅሉዕ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕጊን ውሳነታት ሕቡራት ሃገራትን ከብቅዕ ንባይቶ ጸጥታ ጻውዒት ተቕርብ ከምዘላ ኣገንዚቡ።

Eritrea – Minister for Foreign Affairs addresses General Debate, 72nd Session
23 Sep 2017 – Osman Mohammed Saleh, Minister for Foreign Affairs of Eritrea, addresses the general debate of the 72nd Session of the General Assembly of the UN (New York, 19 – 25 September 2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close