“ወዲ-ሰብ ካብ ሰብ’ዩ ተስፋኡ” ሰናይት ሰመረ

Eritrean News: መንእሰይ ሰናይት፡ ነታ ጓል ሸሞንተ ዓመት ውላዳ ደሊና እንክትርእይ ወትሩ’ያ ምስ ሕልናኣ ትማጎት። ገና ናይ ሸሞንተ ኣዋርሕ ዕድመ ኣብ ዘቑጸረትሉ ሓደ መዓልቲ ነብሳ ክትሓጽባ ኢላ ዝባና እናደረዘት ከላ ከኣ’ያ ንፈለማ ግዜ ኣብ ከባቢ  ዓንዲ ሕቖኣ ምልክት ሕበጥ ርእያ ብስንባደ ዝተዓነደት። ሽዑ ናብ ሕክምና ሒዛታ’ኳ እንተጎየየት፡ ናይቲ ምልክት ምስጢርን ሳዕቤኑን ብኣጋ ንሓካይም ስለ ዘይነጸረ ግን ክሳብ ነብሲ ደሪባ ንዝለዓለ ሕክምና ትቐርብ እናኣለየታ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ጓል ዓመትን ሸሞንተ ወርሕን ምስ ኮነት ናብ’ቶም ንዓንዲ ሕቖ ዝርእዩ ካብ ወጻኢ ዝመጽኡ ሓካይም ሒዛታ ቐረበት።

 

ካብ ኣቦኣ ኣቶ ሰመረ መብራህቱን ኣደኣ ወ/ሮ ኢስጦብያ ተስፋይን ብ1980 ኣብ ዓዲ-ቀ ዝተወልደት ሰናይት፡ ሃገራዊ ግቡኣ ንምፍጻም ብ1995 ምስ 2ይ ዙርያ ንሳዋ ወሪዳ። ኣብ ኮር 161 ከም ተዋጋኢ ሰራዊት ተመዲባ ኣገልግሎታ ወዲኣ 1997 ተፋነወት። ኣብ 1998 ድማ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ልኡላውነት ሃገር ንምውሓስ ናብ ኣሃዱኣ ተመሊሳ ኣብ ኩሉ ግንባራት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ወራር ወያነ ድሕሪ ምስታፍ ብዘጋጠማ ናይ ጥዕና ጸገም ኣብ 2000 ካብ ሰራዊት ተፋንያ ናብ ቤታ ተመልሰት።

Eritrean Disable People - Nay Amro Sinkilina Eyu Tray Selo - Nay Akal Yelen
“ስቪላዊ ህይወተይ እናመራሕኩ ከለኹ ድማ ኣብ 2001 ምስ ኣስመላሽ ነማርያም ዝበሃል ተመርዕየ፡ ቦኽሪ ወደይ ድማ ወሊደ። ኣብ ካልኣይ ከብደይ ከኣ ንደሊና ወሊደ።” ትብል ሰናይት።
 
ደሊና ጓላ ሓደ ምስ መልአት ከም ቈልዓ እግሪ ተኽሊ፡ ኣደኣ ክትከታተላ ኣብ ዝጀመረትሉ ግን ኣብ ኣቃውማ ኣካላታ ዘይልሙድ ተርእዮ ክትዕዘብ ጀመረት። ሰናይት በዚ ተርእዮ ኣዝያ ስለዝተሻቐለት እንደገና ናብ ሕክምና ወሰደታ። ሓካይም ኣብ ዓንዲ ሕቖኣ ዝተኸስተ ነገር ምስ ዕድሚኣ ብምንጽጻር ፍሉይ ምዃኑን ናይ ዓንዲ ሕቖ ምጥዋይ ከምዘጋጠመን ኣስተውዓሉ። ነዚ ዘይንቡር ተርእዮ ድማ ተቐላጢፎም ክፍውስዎ ጸዓሩ።
 
ሰናይት ብወገና ነቲ ናይ ሕክምና መስርሕ እናተኸታተለት ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ተመላለሰት። ይኹን’ምበር ለውጢ ኣይረኣየትን። “ናይ ጓለይ ሕማም ክፍወስ ይከኣል’ዩ። ግን ኣብዚ ዓዲ መሳርሒ የብልናን። መሳርሒ ስለዘየለ ከኣ ንደገ ከይዳ ጥራይ’ያ ክትሕከም ትኽእል ኢሎም ኣብ 2010 ብወግዒ ቦርድ ተባሂላ።” ትብል ሰናይት። ሰናይት ነዚ ወረቐት ሒዛ ላዕልን ታሕትን በለት። ናብራ ገዛኣ ግን ኣዝዩ እናጸንከረ መጽአ። ምንኣስ ኣሕዋታ ኣብ ኣገልግሎት’ዮም ነይሮም። ኣደኣ’ውን ጥዕና ሰኣነት።
 
ፍርቂ መዓልቲ እናሰርሐትን ፍርቂ መዓልቲ ሓዳር ገዛ እናመርሐት ክትቅጽል ኣይከኣለትን። ናይ ጓላ ሕማም ጸቕጢ ኰና። “ናይ ደሊና ጓለይ ጸገም ወላ ከቕስነኒ ኣይከኣለን። እቲ ኣብ 2010 ዝተዋህበኒ ናይ ሕክምና ቦርድ ወረቐት ሰኣን ዓቕመይ ወላ ሓንቲ ክገብረሉ ኣይከኣልኩን። ብውሽጠይ ግን ይስማዓኒ፡ ‘ክትሓዊ ትኽእል’ያ’ እናበሉኻ ስቕ ኢልካ ዓይኒ ዓይና ጥራይ ምጥማት ምጽዋር ስኢነዮ።” ትብል።
 
ሰናይት ጎድኒ ጎድኒ’ዚ ናይ ጓላ ሕማም ኣብ ሓዳራ’ውን ቅስንቲ ከምዘይነበረት’ያ ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ’ውን እቲ ዝተመነየቶ ሓዳር ከይሰመረ ክልተ ቈልዑ ምስ ወለደት ብፍትሕ ተዛዘመ። ሰናይት ክልተ ደቃ ሒዛ ምስ ስድራኣ ተጸግዐት።
 
ዘይደቀሰትሉ ሕማም ደሊና ከይኣክል ድማ ክልተ ኣሕዋታ’ውን ናይ ጅማውቲ ጸገም ኣጋጠሞም። ኣዲኣ ውን ዓዲ ውዒል ኰይና ኣብ ገዛ ኰፍ በለት። ኣቦኣ ኣቶ ሰመረ’ውን ቀብሪ ኢሉ ኣብ ዓዶም ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሃንደበት ሓሚሙ ዓራት ሓዘ። ገዛ ጸገም ኣብ ርእሲ ጸገም ተደራረባ።
ኣቦኣ ኣርባዕተ ወርሒ ካብ ዓራት ከይወረደ ኣብ መወዳእታ ዓረፈ። ጾር ናታን ናይ ስድራኣን ድማ ኣብ ርእሲኣ ተጻዕነ። ንምንባር ክትሰርሕ ስለዝነበራ ከኣ ፈለማ ኣብ ዓዲሰጉዶ ኣብዚ ሎሚ እዋን ከኣ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ኣብ ዝርከብ ትካል ጽሩይ ማይ ጋሽ እናሰርሐት መነባብሮ ንምብዳህ ላዕልን ታሕትን በለት።
 
ደሊና ጓላ ካብ ዝሓመመትላ መዓልቲ ኣትሒዛ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምንዳይ ሕክምና ሻምናይ ዓመታ ከምዝረገጸትን ጓላ ድሮ ነቲ ከቢድ ናይ ዓንዲ ሕቖ ሕማም ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ እናተጻወረት ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ‘ዓዲ-ቀ’ ተማሃሪት ካልኣይ ክፍሊ ከምዝበጽሐት ሰናይት ትገልጽ።
 
ሰናይት፡ ብፍላይ ካብ 2010 ኣትሒዛ ተስፋ ከይቆረጸት ንደሊና ጓላ ከተሐክም ዘኽእላ ዓቕሚ ከቢድ ምዃኑ እናተረደአት ክነሳ ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል ኣይተቖጠበትን። እቲ ጸገም ንደሊና ምእላይ ዘይኰነስ ንመሐከሚኣን ናይ ኣየር ትኬት ወይ ኣብ ደገ ንዓኣ ተቐቢሉ ከሐክማ ዝኽእል ሰብ ምስኣነይ’ዩ። በቲ ዓቕሚ የለ በቲ ኣብ ደገ ሰብ የብለይ..ብዝኾነ ግን እቲ ጸገም ወላ እንተሓየለ እቲ ተስፋ ምቑራጽ ክህሉ የብሉን’ እናበልኩ እነኹ ብተስፋ ናይ ቦርድ ወረቐት ካብ ዝሕዝ ሰለስተ ዓመት ሓሊፉ።” ትብል ሰናይት።
 
ሰናይት ኣብ ውሽጢ’ዘን ዝሓለፋ ዓመታት ናይ ውላድ ነገር ኮይኑዋ ብዘይካቲ ስሩዕ ሕክምና ባህላዊ ሕክምና’ውን ፈቲና ከምዝነበረት’ያ ትገልጽ። ‘ጓልኪ ብስንኪ’ቲ ባህላዊ ፍወሳ ረኽሲ ገይራ’ላ’ ድማ ተባህለት። ንሳ እዚ ብዝሰምዐት ኣዝያ ተበሳጨወትን ብጣዕሳ ጒሃየትን።
 
መድሃኒት ብግቡእ እንተወሲዳን ጽሬታ ብግቡእ እንተሓልያን እቲ ሕማም ናይ ምፍዋሱ ተኽእሎ ሕጂ’ውን ኣብ ቦታኡ ከምዘሎ ምስተነግራ ከኣ ተስፋኣ መሊሱ ሰሰነ። ደሊና’ውን ወላ’ኳ እቲ ኣብ ዕሸል ዕድመኣ ዝወረዳ ስንክልና እንተዘይተረድኣ በቲ ሕጂ ዝስምዓ ነግን ነደኣ ከተሸግራ ጀሚራ ኣላ። “እቲ ኣብ 2010 ዝተጻሕፈላ መዲካል ቦርድ ስለዝወደቐ ሕጂ ከም ብሓድሽ ናይ ቦርድ ወረቐት ክሕደሰለይ ተስፋ ኣለኒ። እንተዀነ ግን፡ እዛ ዝጽበያ ዘለኹ ወረቐት ናይ መወዳእታ ስለዝኾነት እነኹ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ገለ ንሕልናኦም ዝተወፈዩ ኤርትራውያን ኣሕዋት ቅዱስ ተበግሶ ወሲዶም፡ ንጓለይ ከምቲ ሓካይም ዝሓበሩኒ ኣብ ጀርመን ወይ ኢጣልያ ንክትሕከም ዝሕግዙኒ ብተስፋ እጽበ ኣለኹ።
 
ኣደ ስለዝኾንኩ ሰኣን ዓቕሚ ጓለይ ምሉእ ዕድመኣ ክትሳቐ ስለ ዘይጻወሮ ሰብ ከኣ ኣብ መወዳእታ ተስፋ ካብ ሰብ ስለ ዝረኽቦ’የ ጸገመይ ዘዕልለካ ዘለኹ” ኢላ ነታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወዓለት ተማሃሪት ካልኣይ ክፍሊ ጓላ ከተምጽእ ናብ ዓዲ-ቀ ጎየየት።
Source: Haddas Ertra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close