ኣገዳሲ ሓበረታ ን ኤርትራዊያን ብዛዕባ ተቓውሞ መንግስቲ ሆላንድ

ሕሉፍ ተጻብኦ ናይ ንግስነት ነዘርሊንድስ (ሆሊንድ) : ኩለ ኤርትራዊ ዜጋ ነዚ ዘይቅደስ ተግባር ዓገብ ክብሎ ስለዝግባእ ብኦንላይን ፐቲሽን (on-line petition) ክሳብ ዕለት 20.11.2020 ተቓውሞና ንግለጽ

ዝኸበርክን/ዝኸበርኩም : ሓሇፍቲ /ሃገራዊ ሽማግሇ ከተማታት :
ሃገራዊ ሰሊምታና ብምቕዲም : ኣብ ማሕበራዊ ሂወትኩም ምለእ ጥዕናን ኣሳልጦን ንምነየልኩም ::
COVID-19 ዘስዕቦ ዘሎ ማሕበራዊ ጸቕጢ ኣብ ግምት ከይዘንጋዕና : እዋናዊ ግን ከኣ ክንዓሞ ዝግበኣና ዘይስገር ሃገራዊ
ጉዲይ ኣመልኪትና ሓበሬታ ክንህብ ንፈቱ ::
መብዛሕትና ንከታተሎ ከም ዘሎና : መቐጸልታ ናይ ዝሓሇፉ ዘይምኽኑይ ተጻብኦታት መንግስቲ ንግስነት ነዘርሊንድስ
(ሆሊንድ) ኣብ ልዕሉ ዜጋታትና : ንወሇንታዊ ወፈያ መኸተ ኣንጻር CORONA COVID-19 ኣመልኪቱ ዓማጺን
ዘይፍትሓውን ስጉምቲ ብምውሳድ : ንሓሊፊ ቤ/ጽ ቈንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዘሃግ ንግስነት ነዘርሊንድስ (ሆሊንድ) ካብ
ስራሑ ጠጠው ኣቢለዎ ይርከብ ::

እዚ ኣናሻዕ ኣርእስቲ እናቐያየረ ኣብ ልዕሉ ኤርትራን ሓሊል ህዝባን : ብመንግስቲ ንግስነት ነዘርሊንድስ ዝዋዯድ ሽርሒ
ኣብ ዝሓሇፈ እዋን እውን ንቊንስል ሃገረ ኤርትራ: ብዘይ ምኽኑይ ኣገባብ ካብ’ቲ ሃገር ከም ዝሰጎጎን : ከምኡ’ውን ኣብ
ዓመተ 2017 ዝነበረ ናይ መንእሰያት ህግዯፍ ዓመታዊ ኮንፈረንስ : ንመንእሰያትናን ህጻናትናን (ሕድሪ ) ብኢሰብኣውነት
ኣገባብ ብሇይቲ ካብ ኣዕሪፎምለ ዝነብሩ ሆቴል ከም ዝሰጎጉ ካብ ኣእምሮና ዘይሕከኽ ፍጻመ እዩ ::
ተጻብኦ ግን ስሇምንታይ ! ካበይ ተበጊሱ ናበይ ንምብጻሕ’ዩ ! ካብ CORONA COVID-19 ዘምጽኦ ዓሇማዊ ጸገም :
ንህዝብና ንምሕጋዝ ዝተኻየዯ ወሇንታውን ውሁድ ሰናይ ተግባር ዝመረሮም: ዕርቃኑ ዝወጸ ሰይጣናዊ ስጉምቲ እዩ::
ብትኲረትን ንቕሓትን ክንርእዮን ክንዮ እቲ ተጻብኦ ክንወቕዖ እንዯሉ ሃገራዊ ዕሊማ ኣርሒቕና ክንጥምት ይግበኣና ::
ኤርትራ ንምዕባሇ ኣብትሳግመለ : ኣደር-ባደር ሇቓቒቦም ገስጋስና ንምዕንቅፍን: ፖሎቲካዊ ሓርነትና መንጢሎም
ናታቶም ተጸበይቲ ክንከውን ዘዋድድዎ ሽርሒ ምዃኑ ኣብ ታሪኽና ምዝጉብ ስሇዝኾነ ::
እዚ ሕለፍ ተጻብኦ ናይ ንግስነት ነዘርሊንድስ (ሆሊንድ) ነቲ ስኒትን ምትሕግጋዝን : ብሃገራዊ ፍቕሪ ተነዱቑ ዝሰወዯ
ቅደስ ባህሉ ህዝቢናን ብቀንደ ንልዑሊውነትና ታርጌት ዝገበረ ስሇዝኾነ : ኩለ ኤርትራዊ ዜጋ ነዚ ዘይቅደስ ተግባር
ዓገብ ክብሎ ይግባእ ::
ነዚ ንምትግባር ንተዲልዩ ዘሎ ፐቲሽን (on-line petition) ተጠቒምና : ክሳብ ዕሇት 20.11.2020 ተቓውሞና
ንከነስምዕ ሃገራዊ ጻውዒት ነቕርብ ::
ሃገራዊ ሽማግሇ ከተማታት ነዚ ፐቲሽን ንምዕዋቱ ከም ወትሩ ጏስጓሳት ምክያድ ሃገራዊ ኣገዲስነቱ ከምትርድእዎ
ከይዘንጋዕና : ነቶም ናይ ቴክኒክ ጸገም ክህልዎም ዝኽእል ዜጋታትና ዘድሉ ምትሕብባር ክትገብሩሎም በዚ ኣጋጣሚ
ነዘኻኽር ::
ንምክት ! ዕሊማና ኣጸቢቕና ስሇእንፈልጥ !
ዘልኣሇማዊ ሞጎስን ክብሪን ንጀጋኑ ሰምኣታትና !
ዓወት ንሓፋሽ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close